KLİNİK EMBRİYOLOJİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Madde 1         Derneğin Adı ve Merkezi

                      Derneğin Adı: Klinik Embriyoloji Derneği’dir.

                        Derneğin Merkezi: İstanbul’dadır. Şubesi açılmayacaktır.

Madde 2         Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri ile Faaliyet Alanı

                        -Derneğin amaçları:

 1. Üremeye Yardımcı Tedavilerde Klinik Embriyoloji ve Laboratuar uygulamaları ile ilgili meslektaşlar arasında mesleki ilişkileri kuvvetlendirmek, ortak çalışmalar planlamak.
 2. Üremeye Yardımcı Tedavilerde Laboratuar uygulamaları ile ilgili konularda araştırma ve çalışmaları yapmak, konuya ilgi duyan profesyonellerin, yardımcı personelin ve konuya ilgi duyanların mesleki gelişimlerini sağlamak.
 3. Konu ile ilgili bilimsel araştırma yapacak üyelere gerekli desteği ve araştırma ortamını sağlamak.
 4. Tüp bebek uygulamalarıyla ilişkili yasa, tüzük, yönetmelik vb. düzenleyici işlemelerin hazırlanmasında yardımcı olmak, mevzuatın aksayan yönlerini yasal yollardan dile getirmek.
 5. Mesleki kariyer ve onuru korumak, etik ilkeleri belirlemek ve kuralların uygulanmasını izlemek; kurallara uyulmadığı durumlarda gerekli girişimlerde bulunmak.
 6. Konusunda toplumu bilgilendirmek, toplum eğitimine yönelik çalışmalarda bulunmak.
 7. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır-taşınmaz malları satın alır, satar, kiraya verir, kiralar veya taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis eder.

                        Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

 1. Kongreler, seminerler, konferanslar, sempozyumlar vb. toplantılar düzenler. Her türlü bilgi, doküman ve yayınları temin eder, dokümantasyon merkezi oluşturur. Mesleki çalışma ve gelişmeleri duyurmak amacıyla gazete, dergi, kitap gibi yayınlar çıkarır.
 2. Alanında yurt içi ve yurt dışı gelişmeleri izler, sonuçlarından yararlanır ve bilgi kaynakları oluşturur.                       
 3. Klinik Embriyoloji eğitimiyle ilgili konularda kanun, tüzük, yönetmelik vb. düzenleyici işlemleri çıkartan resmi ve özel kuruluşlara örnek tasarılar, düzenleme metinleri vb. çalışmaları sunarak yardım ve iş birliği yapar; danışmanlık hizmeti verir.
 4. Benzer amaçlarla kurulmuş, ya da kurulacak olan derneklerle iş birliğinde bulunur.
 5. Üyelerin ve mesleğin sorunları ile ilgili resmi merciler ve ulusal basın nezdinde girişimlerde bulunarak meslek grubunun haklarını korur.
 6. Derneğin faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapar. Derneğin amacında belirtilen konularda çalışmalar yapmak üzere çalışma ve danışma kurulları oluşturur.
 7. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır-taşınmaz malları satın alır, satar, kiraya verir, kiralar veya taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis eder.
 8. Kişisel verilerin korunması konusunda çalışmalar yapmak.

                        ı. Derneği ve Dernek üyelerini ilgilendiren konularda ya da üyelerin haklarını korumak için idari ve yargısal uyuşmazlıklarda taraf olmak, dava açmak, açılan davalara katılmak.

 1. Yasalara ve tüzüğe aykırı olmamak kaydıyla gerekli gördüğü diğer çalışmaları yapmak.

Madde 3         Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Derneğin asil üye, fahri üye ve onursal üye olmak üzere üç tür üyesi vardır.

 1. Asil üyeler: Sağlık Bakanlığı’nca açıklanan ‘Üremeye Yardımcı Tedavi Yöntemlerinden - Embriyoloji Laboratuar Sorumlusu Sertifikasına hak kazananlar veya ÜYTE laboratuvardaki tüm süreçlerde en az 3 yıl aktif görev yapmış olan ve etkin görev yaptığı işlem sayısı bazında Laboratuar veya Klinik Sorumlusu tarafından yazılı olarak dokümante edilmiş  derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek kişi bu derneğe asil üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Asil üyeler aidat borcu olmamak koşuluyla genel kurul toplantılarında seçme hakkına sahiptirler. Kurucu üyeler asil üyelerdir.
 2. Fahri üyeler: Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Embriyoloji Laboratuvarlarında görev yapan ancak henüz tüm işlemler konusunda yetkinlik kazanmamış sertifika almamış meslektaşlar, teknisyenler ve bu işe ilgi duyan, dernek amaçlarını benimseyen kişilerdir. Dernek kurullarında oy hakkına ve seçilme hakkına sahip olmayan üyelerdir. Aidat ödemezler. Fahri üye olabilmek için Yönetim Kuruluna müracaatın kabul edilmesi gerekir.
 3. Onursal üyeler: Çalışmalarıyla üreme tıbbı alanında yüksek başarı sağlamış kişiler, klinik embriyolojinin gelişmesine katkıda bulunmuş kişiler, dünya çapında ün yapmış Türk ve yabancı uyruklu bilim adamlarından, yönetim kurulunca veya 1/5 üye sayısı tutan imzalı teklifle onore edilmeye layık görülüp, genel kurula teklif edilen ve çoğunluk kararı ile onaylanan üyeler olup, yükümlülüğü fahri üyeler gibidir.

                       

Madde 4         Üyelik Aidatı ve Üyelikten Çıkma

Üyelerden giriş ödentisi olarak 250 TL, yıllık aidat olarak da 200 TL alınır. Giriş ve üyelik aidatı 2(iki) yılda bir genel kurul tarafından yeniden belirlenir.

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Madde 5         Üyelikten Çıkarılma

                        Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller şunlardır:

 1. a) Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
 2. b) Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
 3. c) Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
 4. d) Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
 5. e) Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Bir üyenin üyelikten çıkarılmasının görüşülmesi için, Denetleme Kurulunun ya da beş üyenin Yönetim Kuruluna başvurması gerekir. Yönetim Kurulu kararının kaldırılması için üye, başvuruda bulunabilir. Yönetim Kurulu bu başvuruyu Genel Kurula iletir.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığına hak iddia edemez.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Dernek üyeliğinden ödentilerini ödemediği gerekçesi ile çıkarılanlar dışında üyelikten çıkarılmasına karar verilenler derneğe yeniden üye olamazlar.

Dernek üyeliğinden ödentilerini ödemediği gerekçesiyle çıkarılanlardan tekrar üye olmak isteyenler, birikmiş ödenti borçlarını, yasal faizlerini ve varsa diğer borçlarını ödediklerine ilişkin alındı belgeleriyle Dernek Yönetim Kuruluna yazılı olarak başvurmaları durumunda bu kişiler Dernek Yönetim Kurulu kararı ile yeniden üyeliğe alınabilirler. Ancak bu nedenle iki (2) kez üyelikten çıkarılanlar yeniden üyelik talebinde bulunduklarında, bu kişiler Yönetim Kurulu üye tam sayısının ¾’ünün kabul oyu ile kabul edilebilirler.

Madde 6         Dernek Organları

                        Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

                        1-Genel Kurul,

                        2-Yönetim Kurulu,

                        3-Denetim Kurulu,

Madde 7         Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

                        Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı asil üyelerden oluşur.

 • Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

3-Olağan genel kurul iki yılda bir Mart ayı içerisinde dernek merkezinde veya dernek tarafından yapılan kongrenin icra edileceği yer ve zamanda ya da yönetim kurulunca belirlenecek yer ve zamanda toplanır.

 

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

 

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

 • Çağrı Usulü

 

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az Onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağırılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden altmış günden fazla olamaz.

 

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır.

 

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

 • Toplantı Usulü

 

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

 

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur.

 

Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

 

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

 

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

 

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

 

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

 

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

 

Genel kurulda her asil üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal ve fahri üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.

 

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Madde 8         Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

 

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Madde 9         Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

                        Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

                        1-Dernek organlarının seçilmesi,

                        2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

                        3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

                        4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

                        5-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

                        6-yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak                                  yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

                        7-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk                                  miktarlarının tespit edilmesi,

                        8-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

                        9-Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

                        10-Derneğin vakıf kurması,

                        11-Derneğin feshedilmesi,

                        12-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

                        13-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

                        14-Dernek tüzüğü uyarınca belirlenen amaçların gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve/veya sınaî işletmeler ve/veya bu amaca yönelik şirketler kurmak ve bunları işletmek.

            Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle herzaman görevden alabilir.

Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.  

Madde 10       Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu, Yedi asıl ve Yedi yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Yönetim Kurulu adayı olabilmek için, son üç yılda Türkiye’de faaliyette bulunan bir ÜYTE Merkezi Embriyoloji laboratuarında görev yapmış olmak ve aktif olarak tıbbın başka bir alanında çalışmıyor olmak, ön koşuldur.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeyi belirler. Dernek Başkanı en fazla iki dönem başkan olarak görev alabilir.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağırabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak

4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5-Dernek görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak

6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

7-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

8-Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

9-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

10-Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

11-Yönetim Kurulu çalışmalarını etkin bir biçimde sürdürebilmek amacıyla çalışma komisyonları da kurulabilir. Bunların görev süresi Yönetim Kurulunun görev süresiyle sınırlıdır. Komisyonlar çalışmalarından Yönetim Kuruluna karşı sorumludurlar. Diğer kuruluşlarla birlikte gerçekleştirilecek faaliyetler için kurulacak Karma Komisyonlarda, Derneği temsil edecek üyeler, Yönetim Kurulunca seçilir.

12-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

Madde 11       Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

                        Denetim kurulu, üç asil ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

                        Denetim kurulu asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma                     olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin             göreve çağrılması mecburidir.

                        Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

                        Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın                                       gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit                  edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve                         denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında              genel kurula sunar.

                        Bilimsel – mesleki kurallara ve yöntemlere aykırı davrandığı, meslek onurunu zedelediği, dernek bünyesinde derneğin amaçlarını engelleyici faaliyetlerde bulunduğu üyelerle ilgili yönetim kuruluna teklifte bulunur.

                        Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

                        Dernek ve dernek iktisadi işletmesi gelir ve giderlerinin derneğin amaçlarına uygun biçimde sarf edilip edilmediğinin tespit edilmesi amacıyla dernek olağan genel kurul toplantılarından en geç bir hafta öncesine kadar bağımsız denetim kuruluşu tarafından denetimi yapılarak rapor hazırlanır.

Madde 12       Derneğin Gelir Kaynakları

                        Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

                        1-Üye Aidatı: Giriş aidatı ve yıllık aidat tutarlarını genel kurul belirler.

                        2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

                        3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden                          sağlanan gelirler,

                        4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

                        5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak                    bağış ve yardımlar.

                        6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek                     amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

                        7-Diğer gelirler.

Madde 13       Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

                        Defter tutma esasları;

                        Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin                    Dernekler Yönetmeliğinin 31.maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda               takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

                        Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda                   belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı               esasına dönülebilir.

                        Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço                      esasına göre defter tutulabilir.

                        Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca             Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

                       

 

                        Kayıt Usulü

                        Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa                   uygun olarak tutulur.

                        Tutulacak Defterler

                        Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

 1. İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdakigibidir:

                        1-Karar Defter: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere                     yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

                        2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş                 ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat                                    miktarları bu deftere işlenebilir.

                        3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu            deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır.              Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle            saklanır.

                        4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile                             kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların                               kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

                        5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık                    ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

                        6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu            belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade                            ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

 1. Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

                        1-(a) bendinin 1,2,3 ve 6’ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında                     defter tutulması durumunda da tutulur.

                        2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma                     usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına                 verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel                           Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

                       

                        Defterlerin Tasdiki

                        Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il            dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin                                    kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki                       yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli              form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl                         yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

                        Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

                        İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31                           Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu”               düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında                 (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama                                Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Madde 14       Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Gelir ve gider belgeleri; Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK-17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

                        Dernek adına bankada hesap açtırılması ve gelirlerin bu hesapta tutulması             zorunludur. Derneğin bankadaki hesaplarından para çekmek için yetkili bir                 kişinin imzasının bulunması zorunludur. Bu konuda yetkili kılınacak kişiler              yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

                        Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek kabuzu gibi                        harcama belgeleri ile yapılır.

                        Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesi kapsamında                            bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu            kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te            örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

                        Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve                           hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni                                  Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır.

                        Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve                           hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni              Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

                        Alındı Belgeleri

                        Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak” Alındı Belgeleri” (Dernekler                               Yönetmeliği EK-17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu                                              kararıyla, matbaaya bastırılır.

                        Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması,                             deftere kaydedilmesi eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı                 belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler   tarafından bu alındı                belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda                        Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

                        Yetki Belgesi

                        Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek            suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık                     kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK-19’da                      örneği bulunan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından üç nüsha olarak                        düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin         birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler                                  yönetim kurulu başkanınca, on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

                        Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki                            belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil               etmeye başlayabilirler.

                        Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler                        Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

                        Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

                        Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri,                           harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı                  kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak                 5 yıl süreyle saklanır.

Madde 15       Beyanname Verilmesi

                        Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu                       itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek                    Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her                       takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare            amirliğine elden veya elektronik sistem üzerinden usulüne uygun olarak verilir.

 

Madde 16       Bildirim Yükümlülüğü

                        Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

                        Genel Kurul Sonuç Bildirimi

                        Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde,              yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asil ve yedek üyeleri               içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi”                    ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:

                        Genel kurul sonuç bildirimine;

                        1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel                    kurul toplantı tutanağı ödeneği,

                        2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli                  ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış                       örneği eklenir.

                        Taşınmazların Bildirilmesi

                        Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde              (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) Taşınmaz Mal Bildirimini                                doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

                        Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

                        Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım                      alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından                                 Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine                             bildirimde bulunurlar.

                        Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim                      kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve                             benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve                             benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

                        Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim                  şartının yerine getirilmesi zorunludur.

                        Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle İlgili                             Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile       yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği       (Dernekler Yönetmeliği EK-23’te gösterilen) “Proje Bildirimi ”ne eklenerek,            protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

                        Değişikliklerin Bildirilmesi

                        Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği                      EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı                 dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler                                   Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi”                      doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine                   bildirilir.

                        Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel                     kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde                 mülki idare amirliğine bildirilir.

Madde 17       Derneğin İç Denetimi

                        Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç                            denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim                             yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim                                       kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü                      ortadan kaldırmaz.

                        Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi                         gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde                                   denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Madde 18       Derneğin Borçlanma Usulleri

                        Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç              duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu                                  borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit                             olaraktan yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile                                   karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek               nitelikte yapılamaz.

Madde 19       Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

                        Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

                        Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı                       bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle                      toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.                           Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam                    sayısının iki katından az olamaz.

                        Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy              kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük                      değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Madde 20       Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

                        Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

                        Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı                  bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle                      toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.                           Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam                    sayısının iki katından az olamaz.

                        Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan                  ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih                    kararı oylaması açık olarak yapılır.

                        Tasfiye İşlemleri

                        Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının                             tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu               işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona                      erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün                işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Klinik Embriyoloji Derneği” ibaresi      kullanılır.

                        Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının                             tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir.               Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait                     defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer             belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır.              Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa                 malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması                                durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların                           ödenmesinden sonra kalan, mal ve hakları Mehmetçik Vakfına, nakit mal                           varlığının yarısı Kızılay’a yarısı da Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışlanacaktır.

                        Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri,                  mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç              üç ay içinde tamamlanır.

                        Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin                                             tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde              bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine                                 bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

                        Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu                           üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de                                    verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Madde 21       Hüküm Eksikliği

                        Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu                    ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer               mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

 

                       

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

                          

 

KLİNİK EMBRİYOLOJİ DERNEĞİ'NE

ÜYE OLUN

Üye Olmak İçin Tıklayın